Anthonie Engelbert André de la Porte

(1804-1873)
A.E.ANDRE DE LA PORTE

Andre la Porte ontwikkelde aldus, als docent voor de KMA, de "Handleiding tot het onderwijs in het Topographisch Teekenen, voor de Kadetten van alle Wapenen" (I85I, Bibl. KMA 4950). Hieraan was toegevoegd een Atlas van 53 platen. Van de 4I kaartjes zijn er 25 door cadetten gemaakt! (Cat. nr. 38) Deze atlas bevatte, onder meer, voorbeelden van hellingschalen, diverse soorten land zoals heide, weiland en bouwland, vestingwerken, soorten van legeronderdelen, rivieren en grenzen, alles op diverse schalen (I:5.000 - I: 200.000). Ook werden voorbeelden gegeven van "Eerste schetsen van gedane opnemingen met of zonder behulp van meetinstrumenten en perspectivische voorstellingen tot een topografisch doel" en "Voorstellingen van de voornaamste voorwerpen op hydrographische kaarten ". We mogen daarom, op grond van de gevoerde correspondentie, ervan uitgaan dat André la Porte mede de grondslag heeft gelegd voor het in I856 verschenen "Voorschrift ter Vervaardiging van Kaarten, Vastgesteld bij Koninklijk Besluit van den 2I Juny I856. No. 73. Vervaardigd op het Topografisch Bureau van het Ministerie van Oorlog". (Cat. nr. 39) Dit voorschrift was gedurende een groot aantal jaren de norm voor de militaire cartografie.

Daarnaast zijn er later aparte voorschriften gemaakt "ter Vervaardiging van Kaarten, waar op niet van toepassing zijn de voorschriften Vastgesteld bij KB 2I Juny I856, No. 73; vervaardigd op het Topographisch Bureau te Batavia ingevolge Algemeene Order No. 57 van I870". Het betreft hier vooral voorschriften voor specifiek Oost-lndische aspecten als bijvoorbeeld "bamboezen brug" en "levende pagger".

Onderscheidingen R.N.L en R.E.K (Eikenkroon).

Wapen der Genie.
2de Lt. 3-9-1823
Elt. 20-3-1831
Kap III (3de klas) 2-5-1842
leraar KMA vanaf 1848
Majoor Titulair. Genie

A.E.ANDRE DE LA PORTEHome

       

       

       


© 2006 Stichting André de la Porte - laatste wijziging: Mei 2006