Familie INDEX verslag familiedag 9 Mei 1992 Stamboom

VERSLAG FAMILIEDAG ANDRÉ DE LA PORTE
OP ZATERDAG 7-Mei-1977

Deze bijeenkomst vond plaats in  te Zutphen vanaf 11.00 uur.

Alle volwassen en geboren André de la Porte's ontvingen na het tekenen van de presentielijsten een gekleurde rozet als aanduiding tot welke tak van de familie men behoort.


Oranje strik: aanwezig: 10, afwezig : 7
Rode strik : aanwezig: 4, afwezig : 2
Witte strik : aanwezig: 8, afwezig : 4
Blauwe strik: aanwezig: 47, afwezig : 34
Groene strik: aanwezig: 4, afwezig : 4
Totaal aanwezig: 73, afwezig : 51

Vervolgens werd in de vorm van een soort roll-call iedereen aan elkaar voorgesteld.
Voor deze bijeenkomst werd ieder familielid toegestuurd:
- adressenboekje
- genealogisch overzicht

Dit laatste omdat eerst in 1988 het geslacht André de la Porte weer in het Nederlands Patriciaat wordt opgenomen. De laatste keer was in 1953, m.a.w. iedere 25 jaar.

Gememoreerd werd, dat deze familiedag de derde na de oorlog was, n.l.  de eerste was in Mei 1947 te Arnhem, georganiseerd door neef Freerk en zijn echtgenote Marga. 15 Jaar later in Mei 1962 te Vught,georganiseerd door Gilles Robbert en Charles Arnout en nu in Mei in Zutphen.

Zutphen werd gekozen, omdat het de bakermat van de familie is, de eerste in Nederland geboren André de la Porte zag hier het levenslicht.

Neef Anthony Engelbert, hoofd van de familie, deelt vervolgens mee, dat op 26 april j.l. te Arnhem de André de la Porte Stichting is opgericht, gevestigd te Zutphen.

Het voorlopige bestuur is als volgt samengesteld:
- Anthony Engelbert
- Gilles Robbert
- Cornelis

Hij leest de doelstellingen van de Stichting voor en zo ook het bepaalde omtrent te verkrijgen middelen, n.1. een minimum jaarlijkse donateurbijdrage van f 25,-- per persoon.

Er is lang gedacht over de vorm van familievereniging, maar gelet op de ervaring uit het verleden, zoals b.v. een jaarlijks te houden algemene vergadering, is voor deze stichtingsvorm gekozen.

Voorlopig is de hoofdzaak, dat er een vaste instantie is, die geregeld richting kan geven aan het "familiegebeuren" en die door periodieke berichtgeving de onderlinge band kan vasthouden en versterken.

Na enige vragen te hebben beantwoord, stelt neef Anthony Engelbert voor het bestuur definitief te constitueren, aangevuld door nicht Pieta, Wilhelmina, Frederika Bruggink-André de la Porte en neef Charles Arnout. De deelnemers verklaren met applaus haar instemming met het voorgestelde.

Na net verkrijgen van de betreffende handtekeningen en nadat de Stichting is ingeschreven in een register bij de Kamer van Koophandel te Zutphen, zal bij de Postcheque- en Girodienst een postrekening worden geopend, alwaar de donaties kunnen worden gestort.

Vervolgens geeft neef Anthony Engelbert een samenvatting over de causerie inzake de afstamming van de familie, zoals deze door hem werd verteld in 1962.

Na het aperitief wordt er gelucht in de vorm van een Hollandse koffietafel, waarbij de heer Wartena, archivaris van het Gemeentearchief te Zutphen, niet alleen een interessant overzicht geeft over Zutphen zoals het eruit heeft gezien ten tijde van Joseph Dominique, maar heeft ons na de lunch door oud-Zutphen geleid, waarbij werd getracht aan te duiden waar de stamvader en zijn neef in de Waterstraat en op de Paardenwal hebben gewoond

Voor de rondwandeling werd een groepsfoto gemaakt. Na de rondwandeling tijdens de thee in Hotel-Restaurant 's-Gravenhof toont neef Yolan Laporte, Captain of the U.S. Airforce, uit Mackenbach (Kaiserslautern), een diaoverzicht van zijn leven en dat van zijn familie in de U.S.A. gedurende 30 jaar.

Na een ballonwedstrijd voor de kinderen werd beloofd tot spoedig ziens.

NB: * Hotel-Restaurant 's-Gravenhof bestaat niet meer.
Het lag naast het huidige ZUTPHEN MUSEUMHOTEL
home