K E R K N I E U W S

Januari 1805
Ds. Anthony Engelbert André de la Porte 1767-1805

ELST den 6den Maart l.l.

Deeze dag was alhier een dag van bittere droefheid,waarvan zich de treurnare wyd en zyd aanftonds verfpreid heeft - onze geliefde Leeraar D.A.E.A.de la Porte, werd ons in den bloei zynes levens, geheel onverwagt door den dood ontrukt, en de wyze was voorál zeer ontzettend! -

Zyn Wel Eerw. ging des Voormiddags omtrent half twaalf uur naar de Kerk, om op een Zolder in dezelve het een of ander na te zien, daar zynde viel hy door een plank, die te zwak was, naar beneden op den grond in de Kerk, zig zoodanig bezeerende dat hy nog dezen zelfden dag namiddgs ruim drie uur aan de gevolgen van dien zwaren val overleden is, tot groote droefheid niet alleen van de geheele Gemeente, maar vooral van deszelfs nagelatene Weduwe Mejufvrouw JACOBA VAN DE WALL, die met hare vyf kinderen in diepen rouw gedompeld is, hebbende het oudfte van dezelven ruim acht jaren en het jongfte even één jaar bereikt. De Wel Eerw. zeer gel. Heer M.J. Menso, geliefd Pred. te Slyck Ewyck, als Visitator Cl. den 10den dezer maand de eerste Predikbeurt waarnemende, heeft in eene gepaste Voorafspraak uit Pf.XC:3. aan dit smertelyk sterfgeval gedagt en breder op den 24sten dezer in eene opzettelyke Lijkrede ten grondflag leggende Pf. XXXIX: 5, 6. HEERE, maakt my bekend myn einde, ende welke de mate myner dagen zy `; dat ik wete hoe vergankelyk ik zy. Ziet, gy hebt myne dagen een handbreed gefteld ende myn leeftyd is als niets voor u ; imers is een ieder mensche, [hoe] vast hy staat, enkel ydelheid, Sala !

Onze zo vroeg weggerukte Leeraar had den ouderdom van 38 en een half jaar bereikt;- was geboren te Zutphen en aldaar op de Latynfche School bekwaam gemaakt tot de Akademifche leslen, zyne keuze was het Leeraars-Ambt, waartoe hy op de Hooge Schoole te Utrecht geftudeerd heeft; Proponent geworden zynde, werd hy al fpoedig in den dienst der Kerk uitgezonden en zyn. Wel Eerw. heeft op vyf onderfcheidene plaatfsen het Evangelie der zaligheid yverig verkondigd: 1.) te Vinkeveen, 2.) aan de Hoofdplaat, 3.) te Wisfekerke, 4.) te Oost Kapelle en 5.) te Elst; Dd wao-

wanneer hy hier beroepen werd, was hy ook te Heesch en Neersbosch in het Schependom van Nymegen beroepen, dog waarvoor hy bedankte, hebbende alhier nu zeven en een half jaar het werk der H. Bediening getrouw en met lof waargenomen, in welken tyd zo wel Oude Tonge, als Hattem, een vergeeffche beroeping op zyn Wel Eerw. uitbragten, voor welken hy bedankte, verkiezende te Elst te blijven. Wylend onze Vriend en Leeraar is tweemaal gehuwd geweest, eerst met Mejuffr. Maria Elisabeth Bussing, welke te Oost Kapelle zonder kinderen overleden is; vervolgens met bovenegemelde Mejuffr. thands nagelatene Weduwe met 5 kinderen, voor wleke het gewoone weduwen-jaar door de ringbroeders zal worden waargenomen. Dus is ELST Vakant.

Overgenomen uit : Maandelijks Uittreksel of Boekzaal der Geleerde Wereld van Januari 1805

Orgineel : Gemeente archief Amsterdam
Kopie : Familie archief Zutphen

Home

       

       

       


©2002 Stichting André de la Porte - laatste wijziging: