Het Familie wapen "André de la Porte"

De op deze pagina getoonde wapens hebben alle verschillende stijlen en uitvoeringen die in het familie archief aanwezig zijn. Alhoewel sommige afbeeldingen imposant en spectakulair zijn moeten we er vanuit gaan dat de vermelding in het Nederlands Patriciaat (uitgave 49eJaargang 1963) maatgevend is.
(afbeelding rechts boven).

Een brief van het NEDERLAND's PATRICIAAT over dit onderwerp maakt veel duidelijk.


De derde brief is van 29 Maart 1928, mede dragende als hoofd: NEDERLAND's PATRICIAAT

Confidentieel te beschouwen svp.

Weledel geb.Heer.

Uw schrijven van 6 dezer kwam in mijn bezit na terugkeer van een reis,waarna ik eene niet geringe hoeveelheid correspondentie vond; wil dus mijn vertraagd antwoord excuseren. Een wapenschild te dekken met een kroon, wanneer het geslacht niet behoort tot den ERKENDEN adel van een Europeesch rijk, acht ik uit den booze.

De kroon,die U op welhaast alle cachetten uwer familie ziet, de kroon van vijf bladeren, bestaat nergens: d.w.z. in geen der landen: Nederland, Duitschland, Frankrijk, Engeland. 't is een "fantasiekroon" van de H.H.graveurs, die van heraldiek gewoonlijk evenveel verstand hebben, als een kat van aardrijkskunde!

Ik meende daarom die kroon te moeten weglaten op de U geleverde aquarelle. (Ik vrees, dat die kroon WEL voorkomt op eene aquarelle door mij geleverd eenigen tijd geleden aan een lid uwer familie; zoo zulks het geval is, dan is deze zaak mij helaas ontsnapt).

Fransche wapens komen zelden voor met "helm, helmteeken en dekkleden"; men hecht in Frankrijk geen aandacht aan de "helmtekens" -Engeland doet juist 't tegenovergestelde, daar beschouwt men 't helmteeken (Orest)natuurlijk zeer ten onrechte, als 't piece de resistance.

Nederland en Duitschland (de Zweedsch-, Noorsch en Denenmarkensche landen maken van de helmtekens "ondingen")geven alleen zuiver heraldische wapens.

Ik zou u bepaald afraden uw geslachtswapen te dekken met "helm, helmteeken en dekkleeden" alvoorens is UITGEMAAKT, dat uwe Fransche voorouders aldus hebben "gezegeld"; en dit kan slechts uitgemaakt worden door een GENEALOGISCH onderzoek naar de Fransche ADELLIJKE voorvaderen; edoch ik heb gemerkt dat uwe familie-leden een dergelijk onderzoek niet wenschen; het waarom is mij onbekend.

(Daarna volgen opmerkingen over de kosten hieraan verbonden en dat hij reeds als ventje van 20 jaar wist dat de papa er wat voor over had de inlijving in de Nederlandse Adel te verkrijgen.)

hoogachtend D.G.van Epen.


Er is een brief gedagtekend Sèvres 24 Octr 1845,van een 80 jarige zuster (dit moet zijn Marie Francois Joseph Adelaide,die 15 April 1765 is geboren)aan Louis Marie Norbert,haar enige broeder. Hij overleed te Arnhem op 17 Mei 1856. In deze brief schrijft zij:

Quoiques mes yeux soient, fatigué, j'arrive au cachet, j'ay bien reconnu l'empreinte, notre digne excellent pere (dit is Francois Marie André)avait le pareil que lui avait eté envoyé de hollande par l'oncle(dit moet zijn Joseph Dominique)j'ignoraie ce qu'il etait devenu je suis contente qu'il soit entre tes mains.Au revoir je n'y vois plus.

Dus Joseph Dominique (l'oncle) heeft destijds van uit Holland een empreinte (lakafdruk) aan zijn broer Francois Marie André in Hesdin gezonden, dat overeenstemde met een lak, door Louis Marie Norbert (vermoedelijk van uit Gelderland,waar hij woonde), kort vóór den brief van 1845, aan de 80-jarige dame gezonden.

Deze passage is zeer belangrijk. Immers hieruit volgt dat Joseph Dominique inderdaad een wapen voerde. Hij zond dit aan zijn broer Francois Marie. Dat moet zijn voor 1811, zijn sterfjaar.

Hetzelfde wapen nu stuurde kort voor 1845 Louis Marie Norbert aan de 80 jarige zuster uit Sèvres. Hieruit blijkt dat ook hij het wapen -hetzelfde wapen voerde.

Hoe dat wapen er uit zag? Kunnen wij betwijfelen dat het een schuinkruis tusschen twee lelies was? Gezien het feit,dat zijn zoon Ds Anthonie Engelbert zoo'n wapen voerde. Het is niet aannemelijk ,dat als Joseph Dominique een wapen voerde -en dat staat vast- de zoon zich een ander wapen aanschafte.

Waarom zou Joseph Dominique zijn wapen naar Sèvres hebben gestuurd? Op deze vraag is slechts één antwoord mogelijk: om zijn identiteit te bewijzen. Hij toch, Joseph Dominique had jaren geleden zijn vaderland verlaten en had zijn geloof vaarwel gezegd. Hij stuurde zijn broer Francois Marie een lakafdruk van zijn wapen, om hem te bewijzen dat HIJ de uitgeweken broeder was.

Schrijft de oude dame niet: J'ignoraie ce qu'il etait devenu.......Zoo zal ook haar excellant père Francois Marie niet geweten hebben wat er van zijn broeder, den gewezen R.C.Priester, terecht gekomen was.

Ik kom dus tot de slotsom dat het wapen hoogstwaarschijnlijk reeds werd gevoerd voor Joseph Dominique zijn land verliet. Men zal mij tegenwerpen: het staat niet in de Planches van Armorial Général. Maar dat is allerminst volledig. Tallooze wapens van bekende geslachten staan daar niet in.

Voorts nog een opmerking dat de toezending slechts zin had als zij het zelfde voerden. Zouden de Fransche André's interesse hebben in een zelf gecreëerd wapen?


Er is een zegel gebruikt door J.H André de la Porte 1831-1889 (Rechter te Arnhem en lid van de Gemeente Raad).

Dit wapen had een voorstelling met Christelijk Kruis Kruis met slang en lovertjes en 2 Franse Lelies. Het Wapenschild voor een Kruis geplaatst.

Een lakafdruk van deze zegel op een kaart is weggesmolten door de hitte van de brandende safe van de Arnhemsche Verzekering Maatschappij in de oorlogsdagen van Mei 1945. Er was echter in 1935 een Fotokopie gemaakt van deze kaart met lakafdruk.

Verondersteld werd ook dat dit mogelijk het wapen was dat Joseph Dominique gebruikt kan hebben.
home


Wapen volgens Patriciaat

Wapen: In goud een verkort blauw schuin kruis, in de flanken vergezeld van twee blauwe leliën. Dekkleden: goud en blauw. Schildhouders: rechts een omziende geringde en gehalsbande windhond, links een omziende leeuw.


Tekening gemaakt door H.Landmann naar het wapen aangetroffen op de leunstoel (1942)

Lak afdruk met kroon (stijl 1840)


"stijl 1760"


Deze schets uit het archief toont een windhond met z'n kop naar het wapen


Een uitvoering met het kruis doorlopend tot de rand van het schild. We kunnen vermelden dat de kruizen doorlopend tot de rand aansluit bij wapenschilden van vele families waar ook André in de familienaam voorkomt. Vele voorbeelden zijn in het archief aanwezig.


de helm + dekkleed


Een lakafdruk met helmPeter (P.C.AdlP. 1933) op zoek naar informatie uit het familie archief te Zutphen. Dit bezoek vond plaats op 16 Februari 2000, samen met Pieter (P.AdlP. 1947)©1999/2005 Pieter André de la Porte - laatste wijziging: sep 2005